Opieka Wytchnieniowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa„, który będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt dofinansowania 92 534,00zł.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest wprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla członków rodzin, opiekunów którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Dzięki programowi opiekunowie dysponować będą czasem , który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację , jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej. Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Program będzie realizowany w następujących formach:

 1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

  2. innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, który uzyska pozytywną opinię gminy.

 2. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

  1. w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

  2. innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

Usługę opieki wytchnieniowej będą mogły wykonywać:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z karty zgłoszenia do programu;

 • osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

W ramach programu ustalone zostały następujące limity:

 1. limit 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

 2. limit 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;

Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może zakwalifikować do programu.

W karcie zgłoszenia będą znajdowały się min. informacje:

 • Imię i nazwisko,

 • Data urodzenia,

 • Adres zamieszkania,

 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu,

 • Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się.

Karta powinna być aktualizowana za każdym razem, kiedy dochodzi do zmian w zawartych w niej danych. Kolejne zgłoszenia mogą być przyjmowane na piśmie, osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze oczekuje na zgłoszenia osób chcących skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej jak również osób/kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej do dnia 31.07.2021r.

Dokumenty do pobrania:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, 58-400 Kamienna Góra , Aleja Wojska Polskiego 10 B osobiście lub pod numerem telefonu 75 610 62 53