Projekt 2020 r

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Parasol  i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubawce realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:

„Aktywni w Działaniu

Projekt odbywa się w terminie: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. na terenie gminy Lubawka i Gminy Kamienna góra. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Opis projektu

Przewiduje on realizację 6 form wsparcia. Formy te wchodzą w skład następujących usług:

  1. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym (Usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, psychologicznego, pedagogicnego), pracy socjalnej
  2. Usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym (Poradnictwo zawodowe,  Zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy-staże, szkolenia i kursy zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na  rynku pracy)

Całkowicie indywidualne podejście do pracy osób bezrobotnych i biernych zawodowo w zakresie opracowania ich ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej i wprowadzenie nowych form działań wspierających przyczyni się do lepszego ich funkcjonowania w środowisku zawodowym oraz pracy w grupie i odpowiedzialności za własny sukces, a także większej aktywności edukacyjnej i asertywności w wyrażaniu siebie poprzez działania rozwojowe i zawodowej

Celem projektu jest nabycie przez 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , podstawowych kompetencji niezbędnych do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym, poprzez objęcie ich kompleksowym i wielokierunkowym wsparciem, łączącym aktywizację w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w okresie do 31.12.2020 r.

Planowane efekty:

12 – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

8 – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

5 – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

3 – Liczba osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu

5 – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami)

7 – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej ( z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami)

1 – Liczba osób z niepełnoprawnościami, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej

1 – Liczba osób z niepełnosprawnościami , które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej

20 – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]

2 – Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

Projekt zostaje przedłużony do 31 marca 2021 roku.

 
Całkowita wartość projektu: 451 542,15 pln          Kwota projektu dofinansowana z Unii: 428 965,03 pln