Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach do których posiadają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gosp­odarstwie wieloosobowym.

 • Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na nor­matywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami ponie­sionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:
  15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
  12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
  10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
 • Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospo­darstwa domowego nie może przekraczać:
  35 m2 – dla l osoby,
  40 m2 – dla 2 osób,
  45 m2 – dla 3 osób,
  55 m2 – dla 4 osób,
  65 m2 – dla 5 osób,
  70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.
  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym za­mieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepeł­nosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
  Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%, albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 mie­sięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Przed wydaniem decyzji administracyjnej, organ rozpatrujący wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego może zlecić upoważnionemu pracownikowi socjalnemu przeprowa­dzenie wywiadu środowiskowego.
 • Podczas wywiadu środowiskowego pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym dotyczącego w szczególności posiadania ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pie­niężnych. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych są zawarte w:

 • Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 poz. 180 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków miesz­kaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817);
 • Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwie­tnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwes­tionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 589).
Sprawy z dotyczące dodatku mieszkaniowego prowadzi:
Agnieszka Maguda (tel. 75 610 62 54; pok. 105).