Zespół Interdyscyplinarny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j z późn. zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.1390 t.j. z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscy­plinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Wójt Gminy Kamienna Góra powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu wchodzą:
inf. w GOPS

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy:
Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupy Robocze w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Do zadań grup roboczych należy:
Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
Obsługę pracy Zespołu zapewnia ośrodek pomocy stąd wszelkie wnioski i pisma kierowane do Zespołu należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze; al. Wojska Polskiego 10 B,  tel: 75 610 62 52; e-mail: gops@gminakg.pl.