Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Wsparcie, o którym mowa w ustawie obejmuje:
zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (kwota 4000 zł);
zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
zapewnienie dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
zapewnienie możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności;
zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Jednorazowe świadczenie wynosi 4000 złotych.

Świadczenie przyznawane jest w przypadku, gdy :
– dziecko jest ciężko i nieodwracalnie upośledzone,
– dziecko jest nieuleczalnie chore na chorobę, zagrażającą życiu,
– choroby dziecka/i powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdzone są w zaświadczeniu uprawnionego lekarza (posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii),
– kobieta pozostawała pod opieką medyczną przez całą ciążę do porodu nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

O świadczenie może się ubiegać (bez względu na dochód):
ojciec
matka
opiekun prawny
opiekun faktyczny
Termin złożenia wniosku:
Wniosek należy złożyć, w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.