Fundusz alimentacyjny

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

2. Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych alimentów w roku poprzedzającym okres świadczeniowy.

3. Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich).

4. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

5. Dokumenty potwierdzające sytuację zawodową pełnoletnich członków rodziny ( w tym utratę lub uzyskanie dochodu) oraz ich wysokość za rok poprzedzający okres świadczeniowy

6. Zaświadczenie  o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
w okresie ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

7. Odpis wyroku przyznającego alimenty.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.  Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r.


Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią
18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią
25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
  • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
  • zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.

 

Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego             i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W danym okresie świadczeniowym  wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.