Przeciw przemocy

+ 48 222 309 900 Numer SOS – Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy? Zadzwoń na numer +48 222 309 900. Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

———————————————————————————————————-

 

Ustawa  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę zadanie własne tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, w skład których wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia a także kuratorzy.