Projekt 2014

Kamienna Góra dnia 30.12.2014 r.

Podsumowanie działań w ramach projektu systemowego
„Zmiany zaczynam od siebie”

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek-najlepsza inwestycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze zakończył realizację działań w ramach projektu systemowego „Zmiany zaczynam od siebie” w latach 2013-2014. Projekt był współfinansowany ze środków EFS i realizowany od 2008 roku. W poprze­dnich latach celem głównym projektu był: Powrót na rynek pracy mieszkańców Gminy Kamienna Góra. W roku bieżącym celem ogólnym projektu była:

Poprawa funkcjonowania rodzin na terenie Gminy Kamienna Góra

Cele szczegółowe stanowiły:
1. Wzrost wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny.
2. Wzrost umiejętności rodzicielskich.
3. Wzrost integracji w środowisku lokalnym.
Wsparcie zostało skierowane do 28 osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych lub zatrudnionych i osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu zaoferowano grupowe zajęcia psychoedukacyjne z terapeutą, terapię rodzinną w miejscu zamieszkania, pomoc asystenta rodziny, przeprowadzenie Testu Bergera (dot. predyspozycji zawodowych), zajęcia z doradcą zawodowym, pracę socjalną i pomoc finansową. Wymiar udzielonego wsparcia był dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Dla wszystkich beneficjentów i członków ich rodzin zostały zorgani­zowane dwie wycieczki integracyjna o charakterze edukacyjnym do Wałbrzycha i Wrocła­wia.
Udział w projekcie był bezpłatny, w ramach projektu zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

(sporządziła: Marzena Piórkowska – koordynatorka projektu)

Kamienna Góra dnia 30.06.2014 r.

Działania w ramach tegorocznej edycji projektu systemowego
„Zmiany zaczynam od siebie”

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek-najlepsza inwestycja

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze trwają działania w ramach projektu systemowego „Zmiany zaczynam od siebie”, którego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin na terenie Gminy Kamienna Góra.
Obecnie wszyscy uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w formie asystenta rodziny i terapii psychologicznej w miejscu zamieszkania. Współpracują także z pracownikami socjalnymi w zakresie rozwiązywania bieżących problemów. W planie dalszym w ramach działań projektu przewidujemy zorganizowanie wycieczki o charakterze edukacyjnym dla wszystkich uczestników oraz członków ich rodzin. Wszyscy uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z pomocy finansowej oferowanej w ramach projektu.
Udział w projekcie jest bezpłatny-współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

(sporządziła: Marzena Piórkowska – koordynatorka projektu)