Projekty

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek-najlepsza inwestycja

Działania w ramach tegorocznej edycji projektu systemowego
„Zmiany zaczynam od siebie”

Kamienna Góra dnia 30.06.2014 r.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze trwają działania w ramach projektu systemowego „Zmiany zaczynam od siebie”, którego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin na terenie Gminy Kamienna Góra.
Obecnie wszyscy uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w formie asystenta rodziny i terapii psychologicznej w miejscu zamieszkania. Współpracują także z pracownikami socjalnymi w zakresie rozwiązywania bieżących problemów. W planie dalszym w ramach działań projektu przewidujemy zorganizowanie wycieczki o charakterze edukacyjnym dla wszystkich uczestników oraz członków ich rodzin. Wszyscy uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z pomocy finansowej oferowanej w ramach projektu.
Udział w projekcie jest bezpłatny-współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

sporządziła koordynator projektu: M. Piórkowska

Pierwsze działania w ramach tegorocznej edycji projektu

Kamienna Góra; 21.02.2014 r.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze rozpoczęły się działania w ramach projektu systemowego „Zmiany zaczynam od siebie”, którego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin na terenie Gminy Kamienna Góra. W dniu 20 lutego br. odbyło się pierwsze z sześciu zaplanowanych spotkań wszystkich uczestników projektu w ramach zajęć psychoedykacyjnych prowadzonych przez terapeutę i psychologa. W ramach projektu uczestnicy skorzystają również z zajęć grupowych z doradcą zawodowym. Tematyka czterech spotkań będzie dotyczyła umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy oraz wzrostem wiedzy o rynku pracy.
Od lutego br. wszyscy uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w formie asystenta rodziny i terapii psychologicznej w miejscu zamieszkania. Współpracują także z pracownikami socjalnymi w zakresie rozwiązywania bieżących problemów. W planie dalszym w ramach działań projektu przewidujemy zorganizowanie wycieczki o charakterze edukacyjnym dla wszystkich uczestników oraz członków ich rodzin.
Wszyscy uczestnicy projektu będą również objęci pomocą finansową oferowaną w ramach projektu.
Wszyscy uczestnicy projektu mają zapewniony zwrot kosztów przejazdu na zajęcia.
Na spotkaniach panuje miła i życzliwa atmosfera.
Udział w projekcie jest bezpłatny-współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

sporządziła koordynator projektu: M.Piórkowska

Zaproszenie – początek kolejnej edycji projektu

Kamienna Góra; 20.12.2013 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze ogłasza nabór do udziału w projekcie systemowym dla klientów pomocy społecznej, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem ogólnym projektu jest:
Poprawa funkcjonowania rodzin na terenie Gminy Kamienna Góra
Cele szczegółowe:
1. Wzrost wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny.
2. Wzrost umiejętności rodzicielskich.
3. Wzrost integracji w środowisku lokalnym.
Wsparcie kierujemy do osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych lub zatrudnionych i osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu przewidujemy wsparcie a ramach aktywnej integracji w formie: psychoedu­ka­cyjnych zajęć grupowych z terapeutą, zajęć grupowych z doradcą zawodowym, terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania, wsparcia asystenta rodziny w miejscu zamieszkania. Wymiar udzielonego wsparcia będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika. Dla wszystkich beneficjentów i członków ich rodzin zostanie również zorganizowana wycieczka integracyjna o charakterze edu­kacyjnym.
Udział w projekcie jest bezpłatny, w ramach projektu zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się w terminie do dnia 31.01.2014 r. do pracowników socjalnych lub do koordynatora projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Aleja Wojska Polskiego 10.

koordynator projektu – Marzena Piórkowska: tel. 75 610 62 53
pracownicy socjalni GOPS: tel. 75 610 62 54

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek -najlepsza inwestycja
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej