Dodatek energetyczny

Od dnia 01 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia – DODATKU ENERGETYCZNEGO.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 984).
Prawo do dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych przysługuje przy spełnieniu wszystkich poniższych wymogów:

  1. osobie, przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.2013 r. poz. 966),
  2. osoba jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zasady ustalania wysokości dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust.2 pkt 18 lit d. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

  1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
Przyznanie dodatku następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego, do którego należy dołączyć decyzję o dodatku mieszkaniowym i umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.
Wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 10 (pok. Nr 101) od 1 stycznia 2014 r. w godz. od 7:00 do 15:00.
Przyznanie dodatku energetycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

Wypłata dodatku
Dodatek energetyczny wypłaca się miesięcznie w wysokości 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Terminy wypłat
Dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjąt­kiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Forma wypłaty
Punkt Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego ul. Sienkiewicza 6a w terminach ustalonych w decyzji.

Wysokość dodatku energetycznego od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r.
– gospodarstwo domowe: jednoosobowe
limit zużycia energii elektrycznej [1]: 900 kWh
30% limitu – objęte dofinansowaniem: 270 kWh
średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gosp. domowym [2]: 0,5047 kWh
miesięczna kwota dodatku energetycznego[3]: 11,36 zł
– gospodarstwo domowe: 2-4 osób
limit zużycia energii elektrycznej [1]: 1250 kWh
30% limitu – objęte dofinansowaniem: 375 kWh
średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gosp. domowym [2]: 0,5047 kWh
miesięczna kwota dodatku energetycznego [3]: 15,77 zł
– gospodarstwo domowe: min. 5 osób
limit zużycia energii elektrycznej [1]: 1500 kWh
30% limitu – objęte dofinansowaniem: 450 kWh
średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gosp. domowym [2]: 0,5047 kWh
miesięczna kwota dodatku energetycznego [3]: 18,93 zł

____________________________
[1] Art.5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 984)
[2] Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 24/2013
[3] Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego (..) (Dz. U. 2014. poz. 291)

Sprawy z dotyczące dodatku energetycznego prowadzi:
Agnieszka Maguda (tel. 75 610 62 54; pok. 105).