Projekt 2013

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze realizuje projekt systemowy „Zmiany zaczynam od siebie” od 2008 r. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS. W poprzednich latach celem głównym projektu był:
Powrót na rynek pracy mieszkańców Gminy Wiejskiej Kamienna Góra.
W roku 2013 celem ogólnym projektu była:
Poprawa funkcjonowania rodzin na terenie Gminy Wiejskiej Kamienna Góra.
Celami szczegółowymi były:
1. Wzrost wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny.
2. Wzrost umiejętności rodzicielskich.
3. Wzrost integracji w środowisku lokalnym.
Wsparcie w 2013 r. kierowane było do 14 osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych lub zatrudnionych i osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu zaoferowano grupowe zajęcia psychoedukacyjne z terapeutą, terapię rodzinną w miejscu zamieszkania, pomoc asystenta rodziny, przeprowadzenie Testu Bergera (dot. predyspozycji zawodowych), pracę socjalną i pomoc finansową. Wymiar udzielonego wsparcia był dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Dla wszystkich beneficjentów i członków ich rodzin była zorganizowana wycieczka integracyjna o charakterze edukacyjnym do Wałbrzycha.
Udział w projekcie jest bezpłatny, w ramach projektu zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
Zapraszamy do udziału w projekcie w roku 2014 r.

Kontakt:
Marzena Piórkowska – koordynator projektu
tel.: 75 610 62 53

Zdjęcia uczestników projektu i członków ich rodzin z wycieczki  integracyjnej o charakterze edukacyjnym do Wałbrzycha – 6 października 2013 r.

Kamienna Góra dnia 31.12.2013 r.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze w 2013 roku był realizowany projekt „Zmiany zaczynam od siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Obecnie przystąpiliśmy do realizacji projektu dwuletniego, którego celem głównym jest „Poprawa funkcjonowania rodzin na terenie Gminy Kamienna Góra”.
Działaniami projektu objętych było w 2013 roku 14 rodzin z terenu naszej gminy. W okresie od maja do lipca 2013 r. odbyły się grupowe zajęcia psychoedukacyjne w ramach 5 spotkań. W maju 2013 r. został przeprowadzony test predyspozycji zawodowych – „Test Bergera”. Od 7 czerwca do 19 grudnia 2013 r. prowadzona była terapia rodzinna w miejscu zamiesz­kania. Od czerwca do grudnia trwało wsparcie asystenta rodziny w miejscu zamieszkania. Uczestnicy otrzymali również w ramach projektu pomoc finansową.
W dniu 6 października 2013 r. w ramach działań środowiskowych, odbyła się wycieczka integracyjna do Wałbrzycha dla 50 osób. Uczestnicy zgłębiali tajemnice nauki w Explo­raparku, zwiedzali Zamek Książ trasą „Od Piastów do tajemnic II wojny światowej”, następnie udali się do Stada Ogierów. Wycieczka zakończyła się ogniskiem w otoczeniu Książańskiego Parku Krajobrazowego.
Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny – finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie w 2014 roku do składania wniosków o przystąpienie do projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
Dodatkowych informacji na temat projektu udziela koordynator projektu Marzena Piórkowska tel. 75 610 62 53.

sporządziła koordynator projektu: M. Piórkowska